[:en]Acting Rector of Yerevan State University, Doctor of Historical Sciences Hovhannes Hovhannisyan received Chairman of the Board of Trustees of Shushi University of Technology, Doctor of Technical Sciences, Professor Hovhannes Tokmajyan on September 24, 2021.

A wide range of issues of cooperation between the two universities was discussed.

In particular, students of Shushi University of Technology will soon have the opportunity to use the library of Yerevan State University. YSU will also support the restoration of the scientific library of Shushi University of Technology.

The first-year bachelor students of pilot program of the university will have part of their classes on Physics, Chemistry and Biology at Yerevan State University.

It is planned to start cooperation between the laboratory of natural technologies of Shushi University of Technology and Institute of Pharmacy of YSU (Acting Director, Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor Samvel Vardapetyan).

Faculty of Economics of YSU will undertake the process of scientific supervision of three applicants from our university. The involvement of specialists of Faculty of Economics of YSU in the educational and research processes of Shushi University of Technology will be deepened.

Acting Rector Hovhannes Hovhannisyan of YSU presented the procedure for providing additional payments to staff of YSU for certain types of research activities and the vision of the forthcoming steps in that direction. Hovhannes Tokmajyan emphasized these steps and expressed confidence that similar reforms would be implemented at Shushi Technological University as well.

The parties also discussed other issues related to higher education and science.

Doctors of Economics, Professors Ashot Markosyan and Hayk Sargsyan were also present at the meeting.

News department of Shushi University of Technology

[:ru]24-го сентября 2021 г. исполняющий обязанности ректора Ереванского государственного университета, доктор исторических наук Ованнес Ованнисян принял председателя Попечительского совета Шушинского технологического университета, доктора технических наук, профессора Оганеса Токмаджяна.

Был обсужден широкий круг вопросов сотрудничества между двумя вузами.

В частности, студенты Шушинского технологического университета в ближайшее время получат возможность пользоваться библиотекой Ереванского государственного университета. ЕГУ будет содействовать также восстановлению научной библиотеки ШТУ.

Студенты первого курса бакалавриата Шушинского технологического университета, обучающиеся по пилотной программе, часть занятий по физике, химии и биологии проведут в Ереванском государственном университете.

Планируется начать сотрудничество между Лабораторией естественных технологий ШТУ и Институтом фармации ЕГУ (временно исполняющий обязанности директора, кандидат химических наук, доцент Самвел Вардапетян).

Экономический факультет ЕГУ возьмет на себя обеспечение процесса научного руководства трех соискателей. Будет углубляться вовлечение специалистов экономического факультета ЕГУ в учебный и исследовательский процессы ШТУ.

Исполняющий обязанности ректора ЕГУ Ованнес Ованнисян представил порядок предоставления доплаты сотрудникам ЕГУ за отдельные виды научно-исследовательской деятельности и видение дальнейших шагов в этом направлении. Оганес Токмаджян отметил важность шагов, осуществляемых в этом направлении в Ереванском государственном университете, и выразил уверенность, что подобные реформы будут проведены также в Шушинском технологическом университете.

Стороны также обсудили другие вопросы, связанные с высшим образованием и наукой.

Во встрече приняли участие доктор экономических наук, профессор Айк Саркисян и доктор экономических наук, профессор Ашот Маркосян.

Информационный отдел ШТУ

[:hy]2021թ. սեպտեմբերի 24-ին Երևանի  պետական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնակատար, պատմական գիտությունների դոկտոր Հովհաննես Հովհաննիսյանն ընդունել է Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Հովհաննես Թոքմաջյանին:

Քննարկվել է երկու բուհերի միջև համագործակցության հարցերի լայն շրջանակ:

Մասնավորապես, Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ուսանողներն առաջիկայում հնարավորություն կունենան օգտվելու Երևանի  պետական համալսարանի գրադարանից: ԵՊՀ-ն կաջակցի նաև ՇՏՀ գիտական գրադարանի վերականգնման աշխատանքներին:

Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի բակալավրիատի առաջին կուրսի պիլոտային ծրագրով ուսումնառողները, ֆիզիկա, քիմիա և կենսաբանություն առարկաների դասաժամերի մի մասը կանցնեն Երևանի պետական համալսարանում:

Նախատեսվում է սկսել համագործակցություն ՇՏՀ բնական տեխնոլոգիաների լաբորատորիայի և ԵՊՀ ֆարմացիայի ինստիտուտի  (տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար, քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Վարդապետյան) միջև:

ԵՊՀ տնտեսագիտական ֆակուլտետը կստանձնի ՇՏՀ երեք հայցորդների գիտական ղեկավարման գործընթացի ապահովումը: Կխորացվի վերջին տարիներին  ԵՊՀ տնտեսագիտական ֆակուլտետի մասնագետների ընդգրկվածությունը ՇՏՀ ուսումական և հետազոտական գործընթացներում:

ԵՊՀ ռեկտորի պաշտոնակատար Հովհաննես Հովհաննիսյանը ներկայացրեց ԵՊՀ աշխատակիցներին գիտահետազոտական գործունեության որոշ տեսակների համար լրավճարներ տրամադրելու կարգը և այդ ուղղությամբ նախատեսվող առաջիկա քայլերի տեսլականը:  Հովհաննես Թոքմաջյանը կարևորեց Երևանի  պետական համալսարանում այս ուղղությամբ իրականացվող քայլերը և համոզմունք հայտնեց, որ նմանատիպ բարեփոխումներ կիրականացվեն նաև Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանում:

Կողմերը քննարկեցին նաև բարձրագույն կրթությանն ու գիտությանն առնչվող այլ հարցեր:

Հանդիպմանը մասնակցել են տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Հայկ Սարգսյանը և տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Աշոտ Մարկոսյանը:

ՇՏՀ լրատվական բաժին

[:]