Սեպտեմբերի 10-ին Հայաստանի ազգային ագրարային և Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանների միջև համագործակցության հուշագիր է ստորագրվել:

Կողմերը պայմանավորվել են մեկտեղել իրենց ջանքերը, միջոցներն ու փորձը և գործակցել հետևյալ ուղղություններով.

 • պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի վերապատրաստումների ծրագրերի իրականացում և հավաստագրում,
 • համատեղ վերապատրաստման կարճաժամկետ ծրագրերի իրականացում և մասնակիցների հավաստագրում,
 • համատեղ փոխանակման ծրագրերի իրականացում և մասնակիցների հավաստագրում,
 • դասընթացավարների վերապատրաստում (TOT),
 • փորձի փոխանակում պրոֆեսորադասախոսական, ուսումնաօժանդակ և վարչական անձնակազմի հետ,
 • երկկողմանի հետաքրքրություն ներկայացնող ուսումնակրթական բնույթի ծրագրերի, այդ թվում՝ համապատասխան ոլորտներում փորձաքննությունների իրականացում, մասնագիտական գրականության, մեթոդական ուղեցույցների, աշխատությունների, պարբերականների եւ այլ նյութերի փոխանակման, համատեղ աշխատանքային խմբերի ձեւավորման եւ Կողմերի լիազորված աշխատակիցների միջոցով փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի քննարկում եւ լուծում,
 • գիտական կոնֆերանսների, սեմինարների, խորհրդակցությունների կազմակերպում, դրամաշնորհային ծրագրերի համատեղ իրականացում,
 • փոխադարձ հետաքրքրության շրջանակներում համաձայնեցված գիտական հետազոտությունների, խորհրդատվությունների իրականացում,
 • անտառների վերականգնման, ինչպես նաև էկոհամակարգում ծագած այլ խնդիրների լուծման ծրագրերի համատեղ մշակում և իրականացում,
 • սույն հուշագրի գործողության շրջանակներում Կողմերի գործառույթների կատարման համար, ըստ աշխատանքային անհրաժեշտության, համապատասխան սարքավորումների, լաբորատոր եւ այլ միջոցների օգտագործում,
 • համատեղ իրականացվող աշխատանքների արդյունքների, դրանց խոչընդոտող հանգամանքների մասին տեղեկատվության հայցում եւ տվյալների ստացում,
 • ուսանողների ուսումնական, արտադրական, նախաավարտական եւ գիտաարտադրական պրակտիկաների անցկացում:

Հուշագիրը ստորագրվել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում՝ երկու բուհերի ռեկտորների՝ Վարդան Ուռուտյանի և Հովհաննես Թոքմաջյանի կողմից:

Վարդան Ուռուտյանն ու Հովհաննես Թոքմաջյանը ելույթ են ունեցել Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ռեկտորատի անդամների առջև և ներկայացրել երկու բուհերի համագործակցության առաջիկա խնդիրները:

Մանրամասները՝ հաջորդիվ:

ՇՏՀ լրատվական ծառայություն

10-ого сентября был подписан Меморандум о сотрудничестве между Национальным аграрным университетом Армении и Шушинским технологическим университетом.

Стороны договорились объединить свои усилия, средства и опыт и сотрудничать по следующим направлениям:

 • реализация программ переподготовки профессорско-преподавательского состава и сертификация;
 • реализация краткосрочных совместных программ переподготовки и сертификация участников;
 • реализация совместных обменных программ и сертификация участников;
 • переподготовка тренеров (TOT);
 • обмен опытом с профессорско-преподавательским, учебно-вспомогательным и административным персоналом;
 • реализация программ учебно-образовательного характера, представляющих взаимный интерес, в том числе проведение экспертиз в соответствующих сферах; обсуждение и решение вопросов обмена профессиональной литературой, методическими указателями, периодическими изданиями и другими материалами, формирования совместных рабочих групп, представляющих взаимный интерес, через уполномоченных сотрудников Сторон;
 • организация научных конференций, семинаров, совещаний, совместная реализация грантовых программ;
 • в рамках взаимного интереса проведение согласованных научных исследований и совещаний;
 • совместная разработка и реализация программ восстановления лесов, а также для решения других проблем, возникших в экосистеме;
 • использование соответствующего оборудования, лабораторных и иных средств для выполнения функций Сторон в рамках действия настоящего Меморандума;
 • запрос информации и получение  сведений о результатах совместных работ и препятствующих им обстоятельствах;
 • проведение учебных, производственных, преддипломных и научно-производственных практик студентов.

Меморандум был подписан ректорами двух вузов – Варданом Урутяном и Оганесом Токмаджяном в Национальном аграрном университете Армении.

Вардан Урутян и Оганес Токмаджян выступили перед членами ректората Национального аграрного университета Армении и представили предстоящие вопросы сотрудничества двух вузов.

Подробности далее.

Информационная служба ШТУ

 •