[:en]The session of the #Technical Committee of Utilization and Preservation of Water systems of RA was held on March 3.

Welcoming the members of the commission, the Chairman of the Water Committee Vahagn Gorgyan said that they had a lot to do together and they should be able to use the potential of the technical commission more effectively.

The Chairman of the Committee Hovhannes Tokmajya presented the #agenda of the session the main issue of which was the estimation of technical condition of the first rate structures of #Mkhchyan_pomping station  and making suggestion over it.

Professor Tokmajyan noted that a memorandum of Mutual understanding was signed between the Water Committee and the Institute of Hydraulic Engineering and Water Issues after Academician I.V. Yeghiazarov on November 29, 2019 the aim of which was to ensure effective cooperation.

It was confirmed by the #Memorandum  that in order to ensure the safety and efficient operation of water systems, hydropower units would be inspected, problems identified and solutions to their problems discussed, programs of mutual interest would be presented  including the publication of professional literature, methodological guidelines, periodicals and other materials, conferences, seminars and consultations would be organized, joint use of relevant laboratories, equipment and other technical means as well as other issues related to the use of water systems would be implemented.

Professor Tokmajyan mentioned that within the framework of the memorandum, detailed studies of Mkhchyan pumping station were carried out under the leadership of Doctor of Technical Sciences, Professor Albert Margaryan in order to provide its safe operation.

Professor Margaryan presented the current condition of the pumping station in details and suggested solutions for its safe operation. The studies were handed over to the Water Committee.

  1. Sarukhanyan, P. Baljyan, R. Andreasyan, A. Markosyan, V. Mkrtchyan and others expressed their opinions during the discussion.

Technical issues related to the Tsaghkavan Reservoir were also discussed, as well as innovative and experimental solutions for the management of irrigation systems.

Summing up the sitting of the commission, the members signified the issue of involvement of young specialists.

It was mentioned that the issue of “rejuvenation” of specialists of water sector is urgent and it is necessary to work on the development of engineering education in the context of further development of the sector by preparing specialists in the field.

At the end of the discussion, Professor Tokmajyan mentioned that the results of the studies would be sent to the Water Committee.

The Chairman of the Water Committee Vahagn Gevorgyan thanked the members of the commission in his turn and noted that in the coming months there would be joint visits to reveal the problems related to the safety of hydraulic structures and their safe operation.

Information source  RA Water Committee

 

 [:ru]3-го марта состоялось заседание #Технической_комиссии по охране и использованию водных систем.

Поприветствовав членов комиссии, председатель Водного комитета Ваагн Геворгян сообщил, что им предстоит многое сделать вместе и они должны более эффективно использовать потенциал технической комиссии.

Председатель комиссии Оганес Токмаджян представил #повестку заседания, основной вопрос которой касался оценки технического состояния сооружений первой степени #Мхчянской насосной станции и представления предложений.

Профессор Токмаджян отметил, что 29-го ноября 2019 года между Водным комитетом и Институтом водных проблем и гидротехники им. академика И.В. Егиазарова был подписан Меморандум о взаимопонимании, целью которого является обеспечение эффективного сотрудничества между Водным комитетом и Институтом водных проблем и гидротехники им. академика И.В. Егиазарова.

#Меморандумом закреплено, что в целях обеспечения безопасности и эффективной эксплуатации водных систем будет проведен осмотр гидроузлов, выявление проблем, обсуждение решений по их устранению; программы, представляющие взаимный интерес, в том числе издание профессиональной литературы, методических указаний, периодических изданий и других материалов; организация научных конференций, семинаров, консультаций; совместное использование соответствующих лабораторий, оборудования и других технических средств, а также другие вопросы, связанные с использованием водных систем.

Профессор О. Токмаджян отметил, что в рамках Меморандума под руководством доктора технических наук, профессора Альберта Маргаряна были проведены детальные исследования Мхчянской насосной станции с целью обеспечения безопасной эксплуатации.

Профессор Маргарян подробно представил нынешнее состояние насосной станции и предложил решения для ее безопасной эксплуатации. Проведенные исследования также были переданы в Водный комитет.

Во время обсуждения свои мнения высказали А. Саруханян, П. Балджян, Р. Андреасян, А. Маркосян, В. Мкртчян и другие.

Были обсуждены также технические вопросы, связанные с Цахкаванским водохранилищем, а также были предложены инновационные, экспериментальные решения по управлению оросительными системами.

Подводя итоги заседания комиссии, присутствующие отметили важность вопроса привлечения молодых специалистов.

Было отмечено, что вопрос «омоложения» специалистов водного хозяйства актуален и необходимо проводить работы по развитию инженерного образования в контексте дальнейшего развития отрасли.

В конце обсуждения профессор О. Токмаджян отметил, что результаты исследований будут направлены в Водный комитет.

Председатель Водного комитета Ваагн Геворгян, в свою очередь, поблагодарил членов комиссии и отметил, что в ближайшие месяцы состоятся совместные визиты с целью выявления проблем, направленных на безопасность гидротехнических сооружений и их безопасной эксплуатации.

Источник: Водный комитет РА

[:hy]

Մարտի 3-ին, կայացել է Ջրային համակարգերի օգտագործման և պահպանության #տեխնիկական_հանձնաժողովի նիստը:

Ջրային կոմիտեի նախագահ Վահագն Գևորգյանը, ով ողջունելով հանձնաժողովի անդամներին, հայտնել է, որ համատեղ անելիքներ շատ ունեն և պետք է կարողանան առավել արդյունավետ օգտագործել տեխնիկական հանձնաժողովի ներուժը։

Հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Թոքմաջյանը ներկայացրեց նիստի #օրակարգը, որի հիմնական հարցը վերաբերում էր #Մխչյանի_պոմպակայանի առաջին աստիճանի կառուցվածքների տեխնիկական վիճակի գնահատմանը և առաջարկությունների ներկայացմանը:

Պրոֆեսոր Թոքմաջյանը նշեց, որ 2019 թվականի նոյեմբերի 29-ին, Ջրային կոմիտեի և Ակադեմիկոս Ի.Վ.Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտի միջև ստորագրվել է Փոխըմբռնման հուշագիր, որի նպատակն է ապահովել Ջրային կոմիտեի և Ակադեմիկոս Ի.Վ.Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտի միջև արդյունավետ փոխգործակցությունը:

 #Հուշագրով ամրագրվել է, որ Ջրային համակարգերի անվտանգության և արդյունավետ շահագործման ապահովման ուղղությամբ կիրականացվեն հիդրոհանգույցների զննում, խնդիրների բացահայտում, դրանց վերացմանն ուղղված լուծումների քննարկում, երկկողմանի հետաքրքրություն ներկայացնող ծրագրեր, այդ թվում՝ մասնագիտական գրականության, մեթոդական ուղեցույցների, պարբերականների և այլ նյութերի հրատարակում և փոխանակում, գիտաժողովների, սեմինարների, խորհրդակցությունների կազմակերպում, համապատասխան լաբորատորիաների, սարքավորումների, և այլ տեխնիկական միջոցների համատեղ օգտագործում, ինչպես նաև ջրային համակարգերի օգտագործման հետ կապված այլ հարցեր:

Պրոֆեսոր Թոքմաջյանը նշեց, որ հուշագրի շրջանակներում տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ալբերտ Մարգարյանի ղեկավարությամբ կատարվել են Մխչյանի պոմպակայանի մանրամասն ուսումնասիրություններ՝ անվտանգ շահագործումն իրականացնելու նպատակով։

Պրոֆեսոր Մարգարյանը մանրամասն ներկայացրեց պոմպակայանի ներկա վիճակը և առաջարկեց դրա անվտանգ շահագործման լուծումները։ Ջրային կոմիտեին փոխանցվեց նաև կատարված ուսումնասիրությունները։

Քննարկման ժամանակ իրենց կարծիքները հայտնեցին Ա. Սարուխանյանը, Պ. Բալջյանը, Ռ. Անդրեասյանը, Ա. Մարկոսյանը, Վ. Մկրտչյանը և այլոք:

Քննարկվեցին նաև Ծաղկավանի ջրամբարի հետ կապված տեխնիկական հարցեր, ինչպես նաև առաջարկվեցին ոռոգման համակարգերի կառավարմանն ուղղված նորարարական, փորձնական լուծումներ։

Ամփոփելով հանձնաժողովի նիստը ներկա գտնվողները կարևորեցին երիտասարդ մասնագետների ներգրավվածության հարցը։

Նշվեց, որ ջրային ոլորտի մասնագետների «երիտասարդացման» հարցն արդիական է և անհրաժեշտ է ինժեներական կրթության զարգացման ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացնել՝ ոլորտի հետագա զարգացման համատեքստում։

Քննարկման ավարտին պրոֆեսոր Թոքմաջյանը նշեց, որ ուսումնասիրությունների արդյունքները կուղարկվեն Ջրային կոմիտե:

Ջրային կոմիտեի նախագահ Վահագն Գևորգյանն իր հերթին շնորհակալություն հայտնեց հանձնաժողովի անդամներին և նշեց, որ մոտակա ամիսներին կլինեն համատեղ այցեր` հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների անվտանգությանն ուղղված խնդիրների բացահայտման և դրանց անվտանգ շահագործման նպատակով։

Աղբյուրը՝ ՀՀ Ջրային կոմիտե

[:]