[:en]Chair of Innovative Economics of Yerevan State University, Doctor of Economics, Professor Ashot Markosyan has lectured for bachelors and masters of the specialty of “Agribusiness” of Shushi University of Technology entitled “Factors affecting the inflation” today. The lecture has also been attended by the staff and the Chairman of the Board of Trustees of the university, Doctor of Technical Sciences, Professor H. Tokmajyan, Vice-Rector R. Avagyan, Acting Chair of Agribusiness and Engineering Economics of university   L. Harutyunyan.

A.Markosyan has presented a detailed description of the main causes of inflation to the listeners, has explained what effect it had on the quality of life of the population and has drown parallels between Armenia, Artsakh and various countries.

Talking about the factors affecting inflation and the problems arising from them, the professor also suggested solutions. According to the speaker, currently inflation is one of the most painful and dangerous processes which has a negative impact on the economic system. “The stability of the economic development of any country disrupts the process of inflation, so the regional component must be taken into account based on the balance of risks for economic development. The question is how to avoid inflation. In conditions of high inflation it is difficult to make practical decisions and it is more difficult to make long-term investments. A modern person who wants to implement such programs must have certain financial knowledge, first study the international experience and step forward according to the patterns of the world economy”,-  Markosyan said.

The lecture ended with questions of the participants on the topic.

[smartslider3 slider=135][:ru]Сегодня для студентов бакалавриата и магистратуры специальности «Агробизнес» Шушинского технологического университета, а также для профессорско-преподавательского состава вуза лекцию на тему «Факторы, влияющие на инфляцию» прочитал заведующий кафедрой экономики инноваций Ереванского государственного университета, доктор экономических наук, профессор А. Маркосян.

На лекции присутствовали председатель Попечительского совета университета, доктор технических наук, профессор О. Токмаджян, проректор Р. Авакян, исполняющая обязанности заведующего кафедрой общеуниверситетской инженерной экономики и агробизнеса Л. Арутюнян.

А. Маркосян представил слушателям подробное описание основных причин инфляции, какое влияние она оказывает на качество жизни населения, и провел параллели между Республикой Армения, Республикой Арцах и другими странами.

Говоря о факторах, влияющих на инфляцию, и возникающих вследствие этого проблем, профессор предложил также пути решения.

По его словам, в настоящее время инфляция является одним из самых болезненных и опасных процессов, оказывающих негативное влияние на экономическую систему. «Инфляция нарушает также устойчивость экономического развития любой страны, поэтому необходимо учитывать региональную составляющую и исходить из баланса рисков для экономического развития. Вопрос в том, как избежать инфляции. В условиях высокой инфляции трудно принимать практические решения, гораздо труднее делать долгосрочные инвестиции. Современный человек, желающий реализовать подобные программы, должен обладать определенными финансовыми нюансами: сначала изучить международный опыт и двигаться вперед в соответствии с закономерностями мировой экономики», – отметил А. Маркосян.

Лекция завершилась вопросами присутствующих и дискуссией.

[smartslider3 slider=135][:hy]Այսօր Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի «Ագրոբիզնես» մասնագիտության բակալավրի և մագիստրատուրայի ուսանողների, ինչպես նաև՝ բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար «Գնաճի վրա ազդող գործոնները» թեմայով դասախոսություն է կարդացել Երևանի պետական համալսարանի  Նորարարության տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ, տնտեսագիտական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Մարկոսյանը:

Դասախոսությանը ներկա են եղել բուհի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Հ.Թոքմաջյանը, պրոռեկտոր Ռ.Ավագյանը, Համահամալսարանական ինժեներական էկոնոմիկայի և ագրոբիզնեսի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Լ.Հարությունյանը:

Ա.Մարկոսյանն ունկնդիրներին ներկայացրել է գնաճի հիմնական պատճառների մանրամասն նկարագրությունը, թե ինչ ազդեցություն և հետևանքներ է ունենում այն բնակչության ապրելակերպի որակի վրա, և զուգահեռականներ է անցկացրել ՀՀ-ի, ԱՀ-ի  և տարբեր երկրների միջև:

Խոսելով գնաճի վրա ազդող գործոններից և դրանց հետևանքով առաջացող խնդիրներից՝ պրոֆեսորն առաջարկել է նաև լուծման ուղիներ: Ըստ բանախոսի, ներկայումս գնաճն ամենացավոտ և վտանգավոր գործընթացներից մեկն է, որը բացասաբար է ազդում տնտեսական համակարգի վրա. «Ցանկացած երկրի տնտեսական զարգացման կայունությունը խաթարում է նաև գնաճի գործընթացը, ուստի պետք է հաշվի առնել տարածաշրջանային բաղադրիչը և ելնել տնտեսական զարգացման համար ռիսկերի հաշվեկշռից: Հարցն այն է նաև, թե ինչպես պետք է խուսափել գնաճից: Բարձր գնաճի պայմաններում դժվար է գործնական որոշումներ կայացնել, ավելի դժվար է երկարաժամկետ ներդրումներ կատարել։ Ժամանակակից մարդը, ով ցանկանում է իրականացնել նմանատիպ ծրագրեր, պետք է տիրապետի ֆինանսական որոշակի նրբությունների՝ նախ ուսումնասիրի միջազգային փորձը և առաջ շարժվի համաշխարհային տնտեսության օրինաչափություններով»-նշել է իր խոսքում Ա. Մարկոսյանը:

Դասախոսությունն ավարտվել է թեմայի շուրջ մասնակիցների հարցադրումներով:

[smartslider3 slider=135][:]

[:en]Chair of Innovative Economics of Yerevan State University, Doctor of Economics, Professor Ashot Markosyan has lectured for bachelors and masters of the specialty of “Agribusiness” of Shushi University of Technology entitled “Factors affecting the inflation” today. The lecture has also been attended by the staff and the Chairman of the Board of Trustees of the university, Doctor of Technical Sciences, Professor H. Tokmajyan, Vice-Rector R. Avagyan, Acting Chair of Agribusiness and Engineering Economics of university   L. Harutyunyan.

A.Markosyan has presented a detailed description of the main causes of inflation to the listeners, has explained what effect it had on the quality of life of the population and has drown parallels between Armenia, Artsakh and various countries.

Talking about the factors affecting inflation and the problems arising from them, the professor also suggested solutions. According to the speaker, currently inflation is one of the most painful and dangerous processes which has a negative impact on the economic system. “The stability of the economic development of any country disrupts the process of inflation, so the regional component must be taken into account based on the balance of risks for economic development. The question is how to avoid inflation. In conditions of high inflation it is difficult to make practical decisions and it is more difficult to make long-term investments. A modern person who wants to implement such programs must have certain financial knowledge, first study the international experience and step forward according to the patterns of the world economy”,-  Markosyan said.

The lecture ended with questions of the participants on the topic.

[smartslider3 slider=135][:ru]Сегодня для студентов бакалавриата и магистратуры специальности «Агробизнес» Шушинского технологического университета, а также для профессорско-преподавательского состава вуза лекцию на тему «Факторы, влияющие на инфляцию» прочитал заведующий кафедрой экономики инноваций Ереванского государственного университета, доктор экономических наук, профессор А. Маркосян.

На лекции присутствовали председатель Попечительского совета университета, доктор технических наук, профессор О. Токмаджян, проректор Р. Авакян, исполняющая обязанности заведующего кафедрой общеуниверситетской инженерной экономики и агробизнеса Л. Арутюнян.

А. Маркосян представил слушателям подробное описание основных причин инфляции, какое влияние она оказывает на качество жизни населения, и провел параллели между Республикой Армения, Республикой Арцах и другими странами.

Говоря о факторах, влияющих на инфляцию, и возникающих вследствие этого проблем, профессор предложил также пути решения.

По его словам, в настоящее время инфляция является одним из самых болезненных и опасных процессов, оказывающих негативное влияние на экономическую систему. «Инфляция нарушает также устойчивость экономического развития любой страны, поэтому необходимо учитывать региональную составляющую и исходить из баланса рисков для экономического развития. Вопрос в том, как избежать инфляции. В условиях высокой инфляции трудно принимать практические решения, гораздо труднее делать долгосрочные инвестиции. Современный человек, желающий реализовать подобные программы, должен обладать определенными финансовыми нюансами: сначала изучить международный опыт и двигаться вперед в соответствии с закономерностями мировой экономики», – отметил А. Маркосян.

Лекция завершилась вопросами присутствующих и дискуссией.

[smartslider3 slider=135][:hy]Այսօր Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի «Ագրոբիզնես» մասնագիտության բակալավրի և մագիստրատուրայի ուսանողների, ինչպես նաև՝ բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար «Գնաճի վրա ազդող գործոնները» թեմայով դասախոսություն է կարդացել Երևանի պետական համալսարանի  Նորարարության տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ, տնտեսագիտական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Մարկոսյանը:

Դասախոսությանը ներկա են եղել բուհի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Հ.Թոքմաջյանը, պրոռեկտոր Ռ.Ավագյանը, Համահամալսարանական ինժեներական էկոնոմիկայի և ագրոբիզնեսի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Լ.Հարությունյանը:

Ա.Մարկոսյանն ունկնդիրներին ներկայացրել է գնաճի հիմնական պատճառների մանրամասն նկարագրությունը, թե ինչ ազդեցություն և հետևանքներ է ունենում այն բնակչության ապրելակերպի որակի վրա, և զուգահեռականներ է անցկացրել ՀՀ-ի, ԱՀ-ի  և տարբեր երկրների միջև:

Խոսելով գնաճի վրա ազդող գործոններից և դրանց հետևանքով առաջացող խնդիրներից՝ պրոֆեսորն առաջարկել է նաև լուծման ուղիներ: Ըստ բանախոսի, ներկայումս գնաճն ամենացավոտ և վտանգավոր գործընթացներից մեկն է, որը բացասաբար է ազդում տնտեսական համակարգի վրա. «Ցանկացած երկրի տնտեսական զարգացման կայունությունը խաթարում է նաև գնաճի գործընթացը, ուստի պետք է հաշվի առնել տարածաշրջանային բաղադրիչը և ելնել տնտեսական զարգացման համար ռիսկերի հաշվեկշռից: Հարցն այն է նաև, թե ինչպես պետք է խուսափել գնաճից: Բարձր գնաճի պայմաններում դժվար է գործնական որոշումներ կայացնել, ավելի դժվար է երկարաժամկետ ներդրումներ կատարել։ Ժամանակակից մարդը, ով ցանկանում է իրականացնել նմանատիպ ծրագրեր, պետք է տիրապետի ֆինանսական որոշակի նրբությունների՝ նախ ուսումնասիրի միջազգային փորձը և առաջ շարժվի համաշխարհային տնտեսության օրինաչափություններով»-նշել է իր խոսքում Ա. Մարկոսյանը:

Դասախոսությունն ավարտվել է թեմայի շուրջ մասնակիցների հարցադրումներով:

[smartslider3 slider=135][:]