[:ru]Шушинский технологический университет получил новый патент на изобретение: Агентство интеллектуальной собственности РА 16.12.2020г. зарегистрировало за номером N3421A изобретение “Компонент для лечения заболеваний верхних дыхательных путей”, относящееся к фармацевтике, в частности, к составу капель для носа растительного происхождения, обладающего противовоспалительными, восстанавливающими и антимикробными свойствами, автором которого является руководитель лаборатории естественных технологий Гагик Нерсисян.

Задача заключалась в создании капель для носа растительного происхождения, обладающих противовоспалительными, восстанавливающими, антимикробными и сосудосуживающими свойствами, которые благодаря своему качественному и количественному составу сохраняют структуру слизистой оболочки носа и полости рта, не раздражая ее.

В состав входят анестезин, мед, прополис, дистиллированная вода, этиловый спирт и биоактивированный сок алоэ в следующем соотношении (масса: %): анестезин – 0,5-2,0; мед – 8,0-11,0; прополис – 0,5-2,0; дистиллированная вода – 18,0-21,0; этиловый спирт – 8,0-11,0 и биоактивированный сок алоэ – остальное.

Таким образом, с созданием нового компонента расширяется ассортимент капель для носа.

Информационный отдел ШТУ

[:hy]Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանը նոր գյուտ է ստացել. ՀՀ մտավոր սեփականության գործակալությունը 16.12.2020թ., N3421A համարով, գրանցել է համալսարանի բնական տեխնոլոգիաների լաբորատորիայի ղեկավար Գագիկ Ներսիսյանի հեղինակած “Վերին շնչուղիների հիվանդությունների բուժման բաղադրանյութ” գյուտը, որը վերաբերում է դեղագործությանը, մասնավորապես՝ հակաբորբոքային, վերականգնող և հակամանրէային հատկություններ ունեցող բուսական ծագման քթի կաթիլների բաղադրակազմին:

Խնդիր է դրվել ստեղծել բուսական ծագման քթի կաթիլներ, որոնք օժտված են հակաբորբոքային, վերականգնող, հակամանրէային և անոթասեղմիչ հատկություններով, որոնք իրենց որակական և քանակական բաղադրակազմի շնորհիվ պահպանում են քթի և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի կառուցվածքը՝ չգրգռելով այն:

Բաղադրանյութը ներառում է անեստեզին, մեղր, ակնամոմ, թորած ջուր, էթիլային սպիրտ և բիոակտիվացրած հալվեի հյութ, բաղադրամասերի հետևյալ հարաբերակցությամբ, բաղադրամասերի հետևյալ հարաբերակցությամբ (զանգվ. %).   անեստեզին՝ 0․5-2․0, մեղր՝ 8․0-11․0, ակնամոմ՝ 0․5-2․0, թորած ջուր՝ 18․0-21․0, էթիլ սպիրտ՝ 8․0-11․0 և բիոակտիվացրած հալվեի հյութ՝ մնացածը:

Այսպիսով, նոր բաղադրանյութի ստեղծմամբ ընդլայնվում է քթի կաթիլների տեսականին:

ՇՏՀ լրատվական բաժին

[:]